Pravna obavijest

Informacije o vlasniku web-stranice

A) Verzija za korporativnu web-stranicu

Vlasnik ove web-stranice je trgovačko društvo GRUPO AC MARCA, S.L., porezni broj B-61.711.503 sa sjedištem na adresi Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Španjolska, koje je matično društvo grupe AC Marca.

B) Verzija za društva kćeri

Vlasnik ove web-stranice je AC MARCA HOME CARE, S.A. (trgovačko društvo koje pripada grupi AC Marca), porezni broj A-08.053.423 sa sjedištem na adresi Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Španjolska.

Intelektualno i industrijsko vlasništvo

Dizajn, logotipovi, žigovi i ostali prepoznatljivi znakovi koji se pojavljuju na web-stranici vlasništvo su trgovačkog društva AC Marca i zaštićeni su odgovarajućim pravima intelektualnog i industrijskog vlasništva.

Poveznice na web-stranice trećih strana

Web-stranica trgovačkog društva AC Marca može sadržavati poveznice na web-stranice trećih strana. AC Marca nije odgovorna za sadržaj istih te rizik koji proizlazi iz njihova korištenja preuzima isključivo korisnik.

Također, trgovačko društvo AC Marca nije odgovorno za zakonitost web-stranica trećih strana s kojih se može pristupiti na ovu web-stranicu.

Odgovornost za sadržaj

Trgovačko društvo AC Marca kao vlasnik ove web-stranice zadržava pravo mijenjati, dopunjavati, ispravljati ili uklanjati objavljeni sadržaj ili dizajn bez prethodne najave s ciljem ažuriranja informacija.

Trgovačko društvo AC Marca nije odgovorno za korištenje informacija objavljenih na ovoj web-stranici od strane trećih osoba, kao ni za povrede ili gubitke koje pretrpi korisnik a koje su povezane s informacijama sadržanima na ovoj web-stranici.

Reprodukcija sadržaja

Zabranjeno je reproducirati, u cijelosti ili djelomično, sadržaje objavljene na ovoj web-stranici.

Mjerodavno pravo

U slučaju spora ili različitog tumačenja termina koji su sadržani u ovoj pravnoj obavijesti, kao i u slučaju bilo kakvog pitanja povezanog s uslugama ovog portala, mjerodavno pravo je španjolsko pravo.